Regulamin świadczenia usług Fair Play Taxi Sp. z o.o. z dnia 22 stycznia 2019 roku

 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Spółkę Fair Play Taxi Sp. z o.o. określa zasady świadczenia usług taksówkarskich, przewozu osób jak również kurierskich, które są realizowane na terenie powiatu pruszkowskiego w ramach obowiązujących Spółkę licencji i przepisów prawa.

W szczególności niniejszy Regulamin określa:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych przez Spółkę;
 • warunki świadczenia usług w tym stawki przejazdów;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • zakres ochrony danych osobowych

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.fairplaytaxi.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

 • 2 Definicje

W niniejszym regulaminie poniższe określenia mają następujące znaczenie:

 • Pasażer – osoba(y) korzystająca z usługi transferu;
 • Przewoźnik – firma wykonująca transfer Pasażerów – Fair Play Taxi Sp z o.o.;
 • Rezerwacja – zgłoszenie telefoniczne lub za pomocą strony internetowej przez Pasażera zapotrzebowania na przejazd na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę;
 • Potwierdzenie – komunikat SMS od Przewoźnika lub link do strony www wysyłany na numer telefonu lub adres email Pasażera z trasą przejazdu Przewoźnika
 • Pojazd – pojazd osobowy lub bus wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji umowy;
 • 3 Warunki świadczenia usług
 • Dokonanie rezerwacji na przejazd oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu;
 • Rezerwacja usługi przejazdu taksówka osobową możliwa jest za pośrednictwem telefonu pod numerem 728 555 504 lub online tj. za pośrednictwem strony www.fairplaytaxi.pl;
 • W taksówce osobowej możliwe są następujące formy płatności: gotówka oraz karta płatniczą. Wykaz opłat za usług jest opublikowany w zakładce cennik na stronie www.fairplaytaxi.pl;
 • Rezerwacja usług kurierskich możliwa jest za pośrednictwem telefonu pod numerem 728 55 55 04. Cena za usługi kurierskie jest ustalana indywidualnie z Klientem
 • Rezerwacji niestandardowej należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem najlepiej 12 godzin przed planowanym początkiem transferu podróży (dotyczy tras niestandardowych np. poza obszar województwa jak również zorganizowanych grup, które składają się z więcej niż 4 osób).
 • Pasażer przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane Przewoźnikowi podczas rezerwacji internetowej bądź telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiej rezerwacji (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy, dodatkowe wymagania);
 • Osoba, która dokonuje rezerwacji transferu grupowego, przyjmuje zasady Regulaminu w imieniu całej grupy i jest uważana za stronę umowy wynikającą z rezerwacji;
 • 4 Podróż
 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia Pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;
 • Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania lub nietrzeźwości zanieczyszcza Pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody (min. 350 zł z VAT);
 • Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży;
 • Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w Pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np: narkotyków),
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla Przewoźnika,

 

 • Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer;
 • Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania;
 • Przewoźnik dołoży wszelkich starań by przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować;
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (kontrole policyjne/ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym);
 • W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu podróży większego niż 15 min. Przewoźnik nie ma obowiązku czekać na Pasażera w sytuacji, gdy nie zostanie on poinformowany przez Pasażera o zaistniałym opóźnieniu;
 • Pasażer niepełnosprawny korzystający z pomocy wózka inwalidzkiego jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji

 

 

 • 4 Rezygnacje, zwroty i reklamacje
 • Zmiany daty lub całkowitej rezygnacji rezerwacji należy dokonać niezwłocznie jednak najpóźniej na 15 minut przed data/godzina wpisana w rezerwacji lub data/godzina wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji;
 • Każdy Pasażer może złożyć Reklamację.
 • Reklamacja może być złożona w formie:
 • w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zmianami) przesłaną na adres Usługodawcy;
 • ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu;
 • w formie elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@fairplaytaxi.pl.
 • Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

 

 

 • 5 Ochrona danych osobowych

 

 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Umowy jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 • 27 Postanowienia końcowe
 • Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn poprzez jego publikację na stornie www.fairplaytaxi.pl
 • Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do czynności dokonanych przez zmianą.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2019 roku.

 

 

 

ZAMÓW TAXI