GŁÓWNA

CENNIK

NEWS

REG

FLOTA

KONTAKT

Regulamin świadczenia usług Fair Play Taxi Sp. z o.o. 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Spółkę Fair Play Taxi Sp. z o.o. określa zasady świadczenia usług taksówkarskich, przewozu osób jak również kurierskich, które są realizowane na terenie powiatu pruszkowskiego w ramach obowiązujących Spółkę licencji i przepisów prawa.

W szczególności niniejszy Regulamin określa:

  • 1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Spółkę;
  • 2. warunki świadczenia usług, w tym stawki przejazdów;
  • 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów;
  • 4. tryb postępowania reklamacyjnego;
  • 5. zakres ochrony danych osobowych

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.fairplaytaxi.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

§ 2 Definicje
W niniejszym regulaminie poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1. Pasażer – osoba(y) korzystająca z usługi transferu;
2. Przewoźnik – firma wykonująca transfer Pasażerów – Fair Play Taxi Sp z o.o.;
3. Rezerwacja – zgłoszenie telefoniczne lub za pomocą strony internetowej przez Pasażera zapotrzebowania na przejazd na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę;
4. Potwierdzenie – komunikat SMS od Przewoźnika lub link do strony www wysyłany na numer telefonu lub adres email Pasażera z trasą przejazdu Przewoźnika
5. Pojazd – pojazd osobowy lub bus wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji umowy;

§ 3 Warunki świadczenia usług
1. Dokonanie rezerwacji na przejazd oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu;
2. Rezerwacja usługi przejazdu taksówka osobową możliwa jest za pośrednictwem telefonu pod numerem 728 555 504 lub online tj. za pośrednictwem strony www.fairplaytaxi.pl;
3. W taksówce osobowej możliwe są następujące formy płatności: gotówką oraz kartą płatniczą. Za zgodą dyspozytora można również dokonać przedpłaty przelewem na konto firmy. Wykaz opłat za usług jest opublikowany w zakładce cennik na stronie www.fairplaytaxi.pl ;
4. Jeżeli klient nie zaznaczył podczas zamawiania kursu, że kurs jest wykonywany według cen umownych (według stawek cennikowych na stronie) wówczas obowiązuje stawka za kilometr według taryfikatora.
5. Rezerwacja usług kurierskich możliwa jest za pośrednictwem telefonu pod numerem 728 555 504. Cena za usługi kurierskie jest ustalana indywidualnie z Klientem
6. Rezerwacji niestandardowej należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem najlepiej 12 godzin przed planowanym początkiem podróży (dotyczy tras niestandardowych np. poza obszar województwa jak również zorganizowanych grup, które składają się z więcej niż 4 osób).
7. Pasażer przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane Przewoźnikowi podczas rezerwacji internetowej bądź telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiej rezerwacji (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy, dodatkowe wymagania);
8. Osoba, która dokonuje rezerwacji transferu grupowego, przyjmuje zasady Regulaminu w imieniu całej grupy i jest uważana za stronę umowy wynikającą z rezerwacji;

§ 4 Podróż
1. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia Pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;
2. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania lub nietrzeźwości zanieczyszcza Pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody (min. 350 zł z VAT);
3. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży;
4. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w Pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np: narkotyków),
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla Przewoźnika,
d) ma uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu (możliwe oznaki choroby COVID-19)
5. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w §4 ust 1.
6. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa §4 ust 1. nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania;
7. Przewoźnik dołoży wszelkich starań by przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować;
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (kontrole policyjne/inspekcje ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym);
9. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu podróży większego niż 15 min. Przewoźnik nie ma obowiązku czekać na Pasażera w sytuacji, gdy nie zostanie on poinformowany przez Pasażera o zaistniałym opóźnieniu;
10. Pasażer niepełnosprawny korzystający z pomocy wózka inwalidzkiego jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji

§ 5 Rezygnacje, zwroty i reklamacje
1. Zmiany daty i godziny rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z rezerwacji należy dokonać niezwłocznie jednak najpóźniej na 15 minut przed datą/godziną wpisaną w rezerwacji lub datą/godziną wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji;
2. Każdy Pasażer może złożyć Reklamację.
3. Reklamacja może być złożona w formie:
a.  pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zmianami) przesłaną na adres Usługodawcy;
b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 728 555 504;
c. elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@fairplaytaxi.pl.
4. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie naszym partnerom biznesowym świadczącym usługi pomocnicze w szczególności informatyczną obsługę zleceń, realizację powiadomień SMS, usługi księgowe (np. przy wystawianiu faktur za przejazd), prawne itp.;
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Umowy jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
5. Uwagi w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres kontakt@fairplaytaxi.pl

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn poprzez jego publikację na stornie www.fairplaytaxi.pl
2. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do czynności dokonanych przez zmianą.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.